back

[UPDATE] – PHIÊN BẢN CHỈNH SỬA

Thời gian bảo trì : 16h – 17h ngày 05/01/2024
Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập máy chủ
Nội dung :

1. Chỉnh sửa quà boss Chung Cực – Xích Diễm

+ Thêm vật phẩm đổi ấn Tứ Tượng 10
+ Tỷ lệ rớt Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 12
+ Tỷ lệ rớt Mảnh Ghép Kim Tinh 12
+ Tăng tỷ lệ rớt Cửu Hoa Thánh Bội

+ Tăng sức mạnh Boss như : Chí Mạng, Sát Thương Chí Mạng, Phòng Thủ

2. Fix Hầu Tử click vào bị Bug Client

Lỗi do thay đổi kết cấu quái vật, nên khi làm nhiệm vụ chính tuyến đến Ngâm Phong Đảo, click vào sẽ bị bug client game
Tiểu Dao đã fix và Tiên Hữu có thể làm nhiệm vụ bình thường

3. Mở bán lại Sổ Xố Ngọc Lộ Phùng Oanh

Có tỷ lệ rớt Tử Hư Thần Ngọc

4. Mở khuyến mại nạp thẻ 30%

Thời gian : 05/01 – 07/01/2024

Dao Nhi kính báo.

???
rating