back

[UPDATE] – PHIÊN BẢN MỚI

Thời gian bảo trì : 16h – 17h ngày 12/01/2024
Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập máy chủ
Nội dung :

1. Thêm boss mới Ma Tôn

Thời gian xuất hiên : Thứ 2 hàng tuần
Từ 21h30 – 22h30
Địa điểm : Phần Hương Cốc

2. Điều chỉnh lại phần quà từ boss Phần Hương Cốc

+ Thêm tỉ lệ rớt Kim Tinh 13
+ Thay đổi lễ bao Băng Châu

3. Mở cấp Nguyên Thần 81

Vật phẩm nâng cấp nguyên thần đổi tại NPC Tiểu Vi

4. Mở phụ bản Ngũ Độc Công Sâm

Các phó bản đều có boss ẩn đi kèm

5. Mở đổi Kim Tinh 12 bằng Kim Tinh 11

Đổi tại NPC Luyện Khí Sư

Lưu ý : Kim Tinh 12 đổi được sẽ khóa cùng nhân vật

Dao Nhi kính báo.

???
rating